Новини

Mинистерство на здравеопазването обявява трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проекта

19.12.2018

По проекта ще бъдат подкрепени две групи лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти:

1. такива, които имат сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалност, различна от специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология (за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение) и които към момента на кандидатстването по проекта продължават обучението си на място, финансирано от друг източник при условията на отменената Наредба № 34 от 2006 г., както и

2. специализанти (лекари и лекари по дентална медицина), които се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info , като се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл) и отново през сайта се подаде заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи.

Информация за критериите за подбор на специализантите, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, условията и начина за кандидатстване, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.

Процедурата за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти за финансиране на обучение по проекта е със срок за кандидатстване до 30.09.2020 г.

Одобрени за финансиране специализанти във втора процедура за подбор

27.07.2017

По проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” приключи втора процедура за подбор на лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г. Списъците с одобрените и неодобрените за финансиране в проведената процедура кандидати, са публикувани на 26.07.2017 г. в Секция „Документи“, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г..

Одобрените за финансиране специализанти следва да попълнят и подпишат в шест екземпляра петстранния договор (два екземпляра за Министерството на здравеопазването и по един за останалите страни по договора), и декларациите по Приложение № 1 (от всички специализанти) и Приложение № 2 (от специализантите, които ще получават и стипендия по проекта). Декларациите към договора се прилагат също в 6 екземпляра.

Документите следва да се представят с придружително писмо в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. След подписване от министъра на здравеопазването, 1 екземпляр от договора на всеки специализант ще бъде изпратен на медицинския университет. Останалите 3 екземпляра ще бъдат изпратени в базата за практическо обучение - 1 за лечебното или здравното заведение, 1 за специализанта и 1 за ръководителя на специализанта – страни по договора.

При отказ от сключване на договор от страна на специализант, който е класиран за участие в проекта, същият следва да информира писмено Министерството на здравеопазването за това, като може да изпрати уведомление на и електронната поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg.

Изплащане на такси за обучение и стипендии

10.07.2017

Уважаеми участници в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”,

Изплащането на такси за обучение и стипендии по проекта се извършва с известно закъснение, причина за което е неспазване на срока за представяне на месечните отчетни доклади от страна на част от лекарите специализанти.

Екипът за управление на проекта напомня, че срокът за подаване на отчетите е до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец!

Моля да имате предвид, че занапред Министерство на здравеопазването ще изплаща регулярно само таксите за обучение и стипендиите на специализантите, които са качили в срок подписани и сканирани месечните си отчети в създадените им профили в сайта.

Средствата за такси за обучение и стипендии на специализантите, които не са качили в срок подписани и сканирани месечни отчети в профилите си в сайта, ще бъдат превеждани след предоставяне на отчетите, със следващото регулярно плащане!