Изплащане на такси за обучение и стипендии

10.07.2017

Уважаеми участници в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”,

Изплащането на такси за обучение и стипендии по проекта се извършва с известно закъснение, причина за което е неспазване на срока за представяне на месечните отчетни доклади от страна на част от лекарите специализанти.

Екипът за управление на проекта напомня, че срокът за подаване на отчетите е до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец!

Моля да имате предвид, че занапред Министерство на здравеопазването ще изплаща регулярно само таксите за обучение и стипендиите на специализантите, които са качили в срок подписани и сканирани месечните си отчети в създадените им профили в сайта.

Средствата за такси за обучение и стипендии на специализантите, които не са качили в срок подписани и сканирани месечни отчети в профилите си в сайта, ще бъдат превеждани след предоставяне на отчетите, със следващото регулярно плащане!