Добре дошли в информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

Последни новини


Стартира проект „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО +”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

22.01.2024

С подписването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ стартира изпълнението на нов проект BG05SFPR002-1.007-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО +“. Той се реализира по процедура BG05SFPR002-1.007 „Специализация в здравеопазването +“ - Компонент 1 на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проекта, чийто общ бюджет е 5 млн. лева, а периодът за изпълнение е до 01.03.2028 г.

В рамките на проекта ще продължи подкрепата на специализанти в системата на здравеопазването, получавали финансиране за обучението си за придобиване на специалност по проект „Специализация в здравеопазването“, изпълнен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г., които отговарят едновременно на следните условия:

  • не са завършили специализацията си към момента на приключване на проектните дейности по проект „Специализация в здравеопазването“ до 31.12.2023 г.;
  • желаят да получат финансиране по новия проект „Специализация в здравеопазването +“ за оставащото време до приключване на специализацията си.

По проект „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО +“ не се предвижда прием и финансиране на нови кандидати!

Дейностите по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” приключиха на 31.12.2023 г. Съгласно договорите за финансиране, на участниците се изплатиха таксите за теоретично и практическо обучение до месец юни 2023 г. и стипендии до месец октомври 2023 г.

Новият проект ще се реализира при същите условия на предоставяната подкрепа за специализантите – изплащане на такси за обучение и предоставяне на ежемесечна стипендия за лица без доходи, без прекъсване на финансирането и без да се налага ново кандидатстване от тяхна страна.

За целта специализантите, участвали в проект „Специализация в здравеопазването“, финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г., които ще продължат участие в новия проект „Специализация в здравеопазването +“, следва да подпишат договор за продължаване на финансирането с Министерството на здравеопазването. Останалите страни по договора са висшето училище на специализанта, лечебното или здравното заведение – база за обучение на специализанта и ръководителят на специализанта.

В срок до 15.02.2024 г. подписаните договори за финансиране от посочените страни, следва да се предоставят в 6 екземпляра за подпис от страна на Министерството на здравеопазването. С новите договори по новия проект „Специализация в здравеопазването +” ще продължи финансирането на таксите и стипендиите при същите условия без прекъсване.

Образецът на договора е публикуван на интернет сайта на проекта https://specializanti.mh.government.bg/, Секция „Документи“, Раздел Проект BG05SFPR002-1.007-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО +“ на следния линк: https://specializanti.mh.government.bg/documents/section/19 .

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ СЕ ВЪЗОБНОВЯВА ОТ 04.11.2021 Г.

03.11.2021

От 04.11.2021 г. отново стартира приемът на документи за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР 2014-2020).

Между Министерство на здравеопазването и Управляващият орган на ОПРЧР 2014-2020 беше подписано Допълнително споразумение към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с цел изменение на проект „Специализация в здравеопазването”. С неговото сключване бюджетът на проекта беше увеличен, което дава възможност за предоставяне на финансова подкрепа за допълнителен брой специализанти в системата на здравеопазването.

Подаването на заявления за кандидатстване и изискуемите документи се извършва онлайн чрез регистрация на интернет сайта https://specializanti.mh.government.bg. Образците на документите и условията за кандидатстване са на разположение в секция „Документи“, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени. Процедурата за кандидатстване ще бъде отворена със срок до 31.12.2021 г.

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОВО СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОНЛАЙН ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ПРОЕКТА

09.03.2021

Техническият проблем в интернет сайта на проекта, касаещ невъзможност за регистрация и създаване на профил в системата, е отстранен. Поради това всички специализанти, желаещи да кандидатстват за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“, вече могат да извършват регистрация на интернет сайта https://specializanti.mh.government.bg, с цел подаване на документи онлайн.

След попълване на "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл), на посочения от Вас адрес на електронна поща ще получите съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща. Запомнете избраната и въведена от Вас парола за достъп до профила и след потвърждение на електронната поща използвайте формата за вход в системата.

След това само през сайта се подава заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи. Образците на документите и условията за кандидатстване са качени в секция „Документи“, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени.

Не е необходимо заявлението за кандидатстване по проекта и изискуемите документи да се изпращат в Министерство на здравеопазването.