Информация за проекта
BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

Обща информация

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът дава възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност да продължат и завършат обучението си. Подкрепят се лекари-специализанти, лекари по дентална медицина-специализанти, специализиращи медицински сестри и акушерки. Специализантите следва да са със сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, или да се обучават по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Основните дейности са свързани със заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение на специализантите и предоставяне на стипендия в размер на две минимални работни заплати на месец за лица без доходи. За специализантите, които се обучават на места, за които държавата финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 на Наредба № 1/2015 г. е допустимо предоставяне на стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Специализантите могат да кандидатстват за заплащане по проекта само на такса/и за обучение, или за такса/и за обучение и стипендия, или само за стипендия.

Този проект допълва и надгражда мерките реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 чрез проект BG051PO001-6.2.18 „Нови възможности за лекарите в България“. Чрез неговото изпълнение се осигурява устойчивост и се надграждат постигнатите резултати, като се подкрепят специализантите в системата на здравеопазването за придобиване на специфични за този сектор умения.

Бюджет

8 981 089,74 лева

Период на изпълнение

22 ноември 2016 г. – 31 декември 2023 г.

Цели на проекта

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Специфичните цели са подобряване достъпа на над 500 специализанти за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (лекари-специализанти, лекари по дентална медицина -специализанти, специализиращи медицински сестри и акушерки) и разширяване възможностите за повишаване на знанията и уменията им.

Очаквани резултати

Над 500 специализанти да получат финансова подкрепа от Европейския съюз за обучението си за придобиване на специалност за периода на финансиране по проекта.