Често задавани въпроси

Може да получавате стипендия по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ за периода на обучението си по специалността, само ако не получавате доходи от: трудови възнаграждения; възнаграждение от служебно правоотношение; упражняване на икономическа дейност; възнаграждение за извършване на лечебно-диагностична дейност. Ако желаете да получавате стипендия по проекта, не следва да получавате доходи от трудовия си договор. Може също да прекратите договора си или да излезете в неплатен отпуск (като имате предвид, че това време не Ви се зачита за трудов стаж).

Специализантите, които се обучават по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на места, финансирани от друг източник по специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология, но които нямат доходи, могат да кандидатстват по проекта само за получаване на стипендия за времето, през което не получават доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност. Тъй като стойността на теоретичното и практическото обучение на специализантите по тези специалности се заплаща от бюджета на Министерството на здравеопазването, не може да се извършва двойно финансиране по проект "Специализация в здравеопазването" .

Всички специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34/2006 г., имат право да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник и след промяна на вида на мястото им могат да кандидатстват по проекта. В нормативната уредба вече е предвидена възможност специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност. В 7-дневен срок от подаване на заявлението висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида на мястото, заемано от специализанта. По този начин, след промяна на вида на мястото, по проекта могат да кандидатстват и специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34.

Не. При наличие на доходи от: трудови възнаграждения, възнаграждение от служебно правоотношение, упражняване на икономическа дейност, възнаграждение за извършване на лечебно-диагностична дейност, специализантите могат да кандидатстват за заплащане по проекта на предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение.

Да. Специализантите могат да кандидатстват за заплащане по проекта само на такса/и за обучение, или за такса/и за обучение и стипендии, или само за стипендии.

Да, при условия, че бъдат спазени ограниченията за получаване на стипендия , а именно липса на доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Не, тъй като това е икономическа дейност. Има ограниченията за получаване на стипендия, а именно липса на доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност. В Класификацията на икономическите дейности „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“ е икономическа дейност под № 68.20.

По проекта се изплащат: - предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение; - стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от: трудови възнаграждения; възнаграждение от служебно правоотношение; упражняване на икономическа дейност; възнаграждение за извършване на лечебно-диагностична дейност. Такса за теоретично обучение се дължи и се заплаща по проекта за всички специализанти, обучаващи по реда на отменената Наредба № 34/2006 г., както и за всички специализанти, обучаващи се по реда на Наредба № 1/2015 г. (по клинични специалности, неклинични специалности или специалности за лекари по дентална медицина). Такса практическо обучение се дължи и се заплаща по проекта за: - всички специализанти, обучаващи по реда на отменената Наредба № 34/2006 г. - всички специализанти, обучаващи се по реда на Наредба № 1/2015 г. по неклинични специалности и по специалности за лекари по дентална медицина - специализантите, обучаващи се по реда на Наредба № 1/2015 г. по Обща медицина, регистрирани като специализанти преди 27.07.2019г.

Да. Специализантите могат да кандидатстват за заплащане по проекта само на такса/и за обучение, или за такса/и за обучение и стипендии, или само за стипендии.

Стипендия по проекта се изплаща след получаване в Министерството на здравеопазването на ежемесечна справка от Националния осигурителен институт (НОИ) за статуса на социално осигуряване на специализантите, финансирани със стипендии по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, от която е видно, че лицето не е осигурявано за съответния период за получени доходи от трудово възнаграждение, възнаграждение от служебно правоотношение, упражняване на икономическа дейност или възнаграждение за извършване на лечебно-диагностична дейност. Срокът, в който работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения подават данни за осигурените лица за всеки календарен месец, е нормативно установен. Предвид това, след предоставяне на справката от НОИ за статуса на социалното осигуряване на специализантите, екипът на проекта незабавно процедира предложението за извършване на разход, с оглед изплащане на стипендията за съответния календарен месец.