Стартира проект „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО +”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

22.01.2024

С подписването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ стартира изпълнението на нов проект BG05SFPR002-1.007-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО +“. Той се реализира по процедура BG05SFPR002-1.007 „Специализация в здравеопазването +“ - Компонент 1 на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проекта, чийто общ бюджет е 5 млн. лева, а периодът за изпълнение е до 01.03.2028 г.

В рамките на проекта ще продължи подкрепата на специализанти в системата на здравеопазването, получавали финансиране за обучението си за придобиване на специалност по проект „Специализация в здравеопазването“, изпълнен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г., които отговарят едновременно на следните условия:

  • не са завършили специализацията си към момента на приключване на проектните дейности по проект „Специализация в здравеопазването“ до 31.12.2023 г.;
  • желаят да получат финансиране по новия проект „Специализация в здравеопазването +“ за оставащото време до приключване на специализацията си.

По проект „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО +“ не се предвижда прием и финансиране на нови кандидати!

Дейностите по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” приключиха на 31.12.2023 г. Съгласно договорите за финансиране, на участниците се изплатиха таксите за теоретично и практическо обучение до месец юни 2023 г. и стипендии до месец октомври 2023 г.

Новият проект ще се реализира при същите условия на предоставяната подкрепа за специализантите – изплащане на такси за обучение и предоставяне на ежемесечна стипендия за лица без доходи, без прекъсване на финансирането и без да се налага ново кандидатстване от тяхна страна.

За целта специализантите, участвали в проект „Специализация в здравеопазването“, финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г., които ще продължат участие в новия проект „Специализация в здравеопазването +“, следва да подпишат договор за продължаване на финансирането с Министерството на здравеопазването. Останалите страни по договора са висшето училище на специализанта, лечебното или здравното заведение – база за обучение на специализанта и ръководителят на специализанта.

В срок до 15.02.2024 г. подписаните договори за финансиране от посочените страни, следва да се предоставят в 6 екземпляра за подпис от страна на Министерството на здравеопазването. С новите договори по новия проект „Специализация в здравеопазването +” ще продължи финансирането на таксите и стипендиите при същите условия без прекъсване.

Образецът на договора е публикуван на интернет сайта на проекта https://specializanti.mh.government.bg/, Секция „Документи“, Раздел Проект BG05SFPR002-1.007-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО +“ на следния линк: https://specializanti.mh.government.bg/documents/section/19 .