Одобрени за финансиране специализанти във втора процедура за подбор

27.07.2017

По проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” приключи втора процедура за подбор на лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г. Списъците с одобрените и неодобрените за финансиране в проведената процедура кандидати, са публикувани на 26.07.2017 г. в Секция „Документи“, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г..

Одобрените за финансиране специализанти следва да попълнят и подпишат в шест екземпляра петстранния договор (два екземпляра за Министерството на здравеопазването и по един за останалите страни по договора), и декларациите по Приложение № 1 (от всички специализанти) и Приложение № 2 (от специализантите, които ще получават и стипендия по проекта). Декларациите към договора се прилагат също в 6 екземпляра.

Документите следва да се представят с придружително писмо в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. След подписване от министъра на здравеопазването, 1 екземпляр от договора на всеки специализант ще бъде изпратен на медицинския университет. Останалите 3 екземпляра ще бъдат изпратени в базата за практическо обучение - 1 за лечебното или здравното заведение, 1 за специализанта и 1 за ръководителя на специализанта – страни по договора.

При отказ от сключване на договор от страна на специализант, който е класиран за участие в проекта, същият следва да информира писмено Министерството на здравеопазването за това, като може да изпрати уведомление на и електронната поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg.