Mинистерство на здравеопазването обявява трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проекта

19.12.2018

По проекта ще бъдат подкрепени две групи лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти:

1. такива, които имат сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалност, различна от специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология (за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение) и които към момента на кандидатстването по проекта продължават обучението си на място, финансирано от друг източник при условията на отменената Наредба № 34 от 2006 г., както и

2. специализанти (лекари и лекари по дентална медицина), които се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info , като се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл) и отново през сайта се подаде заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи.

Информация за критериите за подбор на специализантите, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, условията и начина за кандидатстване, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.

Процедурата за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти за финансиране на обучение по проекта е със срок за кандидатстване до 30.09.2020 г.