Добре дошли в информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

Последни новини


Одобрени за финансиране специализанти във втора процедура за подбор

27.07.2017

По проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” приключи втора процедура за подбор на лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г. Списъците с одобрените и неодобрените за финансиране в проведената процедура кандидати, са публикувани на 26.07.2017 г. в Секция „Документи“, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г..

Одобрените за финансиране специализанти следва да попълнят и подпишат в шест екземпляра петстранния договор (два екземпляра за Министерството на здравеопазването и по един за останалите страни по договора), и декларациите по Приложение № 1 (от всички специализанти) и Приложение № 2 (от специализантите, които ще получават и стипендия по проекта). Декларациите към договора се прилагат също в 6 екземпляра.

Документите следва да се представят с придружително писмо в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. След подписване от министъра на здравеопазването, 1 екземпляр от договора на всеки специализант ще бъде изпратен на медицинския университет. Останалите 3 екземпляра ще бъдат изпратени в базата за практическо обучение - 1 за лечебното или здравното заведение, 1 за специализанта и 1 за ръководителя на специализанта – страни по договора.

При отказ от сключване на договор от страна на специализант, който е класиран за участие в проекта, същият следва да информира писмено Министерството на здравеопазването за това, като може да изпрати уведомление на и електронната поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg.

Изплащане на такси за обучение и стипендии

10.07.2017

Уважаеми участници в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”,

Изплащането на такси за обучение и стипендии по проекта се извършва с известно закъснение, причина за което е неспазване на срока за представяне на месечните отчетни доклади от страна на част от лекарите специализанти.

Екипът за управление на проекта напомня, че срокът за подаване на отчетите е до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец!

Моля да имате предвид, че занапред Министерство на здравеопазването ще изплаща регулярно само таксите за обучение и стипендиите на специализантите, които са качили в срок подписани и сканирани месечните си отчети в създадените им профили в сайта.

Средствата за такси за обучение и стипендии на специализантите, които не са качили в срок подписани и сканирани месечни отчети в профилите си в сайта, ще бъдат превеждани след предоставяне на отчетите, със следващото регулярно плащане!

Нова процедура за подбор на специализанти за участие в проекта със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.

20.06.2017

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Ще бъдат подкрепени лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на отменената Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и които продължават обучението си по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info , като се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл) и отново през сайта се подаде заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи.

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група на проекта, условията и начина за участие в проекта, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.

Срокът за кандидатстване на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти за финансиране на обучение по проекта е до 23 юли 2017 г. включително.