Новини

Нова процедура за подбор на специализанти за участие в проекта със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.

20.06.2017

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Ще бъдат подкрепени лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на отменената Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и които продължават обучението си по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info , като се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл) и отново през сайта се подаде заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи.

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група на проекта, условията и начина за участие в проекта, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.

Срокът за кандидатстване на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти за финансиране на обучение по проекта е до 23 юли 2017 г. включително.

Документи за представяне от специализантите в края на участието им в проекта

09.06.2017

При приключване на обучението за придобиване на специалност по проекта или при прекъсване на специализацията си, участниците в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” следва да представят на екипа за управление на проекта следните документи:

  1. Атестат – оценка на придобитите теоретични и практически знания и умения по време на обучението по специалността, подписан от ръководителя на специализацията.

  2. Карта за участие по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

  3. Анкетна карта (анонимна) относно участието в проекта.

  4. Отчетни доклади - оригиналите на месечните отчети, които не са изпращани в МЗ.

Образците на документите са качени в секция „Документи“, Раздел „Документи за представяне в края на участието в проекта на сайта, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени.

ПОДАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

19.04.2017

От м. април 2017 г. до края на проекта специализантите, с които са сключени договори за финансиране на обучението им по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, следва да попълват и подават ежемесечните си отчети онлайн в създадените им профили в сайта на проекта, без да ги изпращат ежемесечно на хартиен носител в Министерство на здравеопазването.

Срокът за подаване на отчетите е до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец.

Всеки специализант е длъжен да съхранява надлежно оригиналите на отчетните си доклади, и да ги представи в края на участието си в проекта, заедно с Атестата, или междувременно при поискване от страна на екипа за управление на проекта!

Подаването на ежемесечните отчети чрез профилите в сайта на проекта става като специализантът влезе в профила си, отиде в Раздел "Отчетeн доклад" (в дясно на екрана), отвори секция „Добави отчет“ (в зелено), избере от падащото меню месеца, за който ще попълва отчет и кликне върху бутон „Добави“. Попълва отворената отчетна форма, след което кликва върху бутон „Редактирай“. Готовата отчетна форма се разпечатва чрез бутон „Отпечатай“, и след като се положат подписите се качва сканирана отново в профила.

В случай на погрешно попълнен отчетен доклад, същият може да се редактира, разпечата, преподпише, а каченият вече документ да се замени с актуалния отчет.

Специализанти, които не са представили отчетите си за м. март 2017 г. на хартиен носител в Министерство на здравеопазването, или са изпратили погрешно попълнени отчети, следва да ги попълнят и подадат чрез своите профили в интернет сайта.

ВАЖНО! В случай, че не може да влезете в профила си, моля да изпратите съобщение от секция Контактина сайта www.specializanti-mh.info като попълните „Формата за запитване“, или изпратите съобщение на електронната поща на проекта spezialisanti@mh.government.bg. Посочете коректно изписана електронна поща и трите си имена.