Документи за представяне от специализантите в края на участието им в проекта

09.06.2017

При приключване на обучението за придобиване на специалност по проекта или при прекъсване на специализацията си, участниците в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” следва да представят на екипа за управление на проекта следните документи:

  1. Атестат – оценка на придобитите теоретични и практически знания и умения по време на обучението по специалността, подписан от ръководителя на специализацията.

  2. Карта за участие по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

  3. Анкетна карта (анонимна) относно участието в проекта.

  4. Отчетни доклади - оригиналите на месечните отчети, които не са изпращани в МЗ.

Образците на документите са качени в секция „Документи“, Раздел „Документи за представяне в края на участието в проекта на сайта, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени.