ПОДАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

19.04.2017

От м. април 2017 г. до края на проекта специализантите, с които са сключени договори за финансиране на обучението им по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, следва да попълват и подават ежемесечните си отчети онлайн в създадените им профили в сайта на проекта, без да ги изпращат ежемесечно на хартиен носител в Министерство на здравеопазването.

Срокът за подаване на отчетите е до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец.

Всеки специализант е длъжен да съхранява надлежно оригиналите на отчетните си доклади, и да ги представи в края на участието си в проекта, заедно с Атестата, или междувременно при поискване от страна на екипа за управление на проекта!

Подаването на ежемесечните отчети чрез профилите в сайта на проекта става като специализантът влезе в профила си, отиде в Раздел "Отчетeн доклад" (в дясно на екрана), отвори секция „Добави отчет“ (в зелено), избере от падащото меню месеца, за който ще попълва отчет и кликне върху бутон „Добави“. Попълва отворената отчетна форма, след което кликва върху бутон „Редактирай“. Готовата отчетна форма се разпечатва чрез бутон „Отпечатай“, и след като се положат подписите се качва сканирана отново в профила.

В случай на погрешно попълнен отчетен доклад, същият може да се редактира, разпечата, преподпише, а каченият вече документ да се замени с актуалния отчет.

Специализанти, които не са представили отчетите си за м. март 2017 г. на хартиен носител в Министерство на здравеопазването, или са изпратили погрешно попълнени отчети, следва да ги попълнят и подадат чрез своите профили в интернет сайта.

ВАЖНО! В случай, че не може да влезете в профила си, моля да изпратите съобщение от секция Контактина сайта www.specializanti-mh.info като попълните „Формата за запитване“, или изпратите съобщение на електронната поща на проекта spezialisanti@mh.government.bg. Посочете коректно изписана електронна поща и трите си имена.