Добре дошли в информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

Последни новини


Министерство на здравеопазването обявява четвърта процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки), чието обучение може да бъде финансирано по проект „Специализация в здравеопазването“

20.09.2019

С подписано ново допълнително споразумение между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и министъра на здравеопазването, отново е разширена целевата група на проекта, а срокът за неговото изпълнение е удължен до края на 2023 г. Освен лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, за финансиране на специализациите по проекта вече могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки.

В тази връзка е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти с разширените критерии за кандидатстване. Ще бъдат подкрепени лица с придобита професионална квалификация „лекар”, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“. Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info. Критериите за подбор, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, Секция „Документи“, Раздел „Документи за четвърта процедура за подбор на специализанти“.

Специализанти, кандидатствали и неодобрени в предходните процедури за подбор поради срок на обучение, продължаващ извън срока за изпълнение на проекта, предвид удължаването му вече са допустими кандидати и могат да получат финансиране за обучението си.

Разширени критерии за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“

05.02.2019

На 23.11.2018 г. между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и министъра на здравеопазването беше подписано Допълнително споразумение № 1 за изменение в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, с цел разширяване на целевата група за финансиране по проекта и удължаване срока за неговото изпълнение до края на 2020 г.

През м. декември 2018 г. беше обявена трета процедура за подбор на специализанти за финансиране по проекта, като освен обучаващите се по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, по проекта могат да получат финансиране и специализанти, които са продължили обучението си при условията на Наредба № 1 от 22.01.2015 г.

Специализанти, кандидатствали и неодобрени в предходните процедури за подбор, поради срок на обучение продължаващ извън срока за изпълнение на проекта, могат отново да кандидатстват за финансиране.

Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства до 30.09.2020 г. онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info. Критериите за подбор, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.

Mинистерство на здравеопазването обявява трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проекта

19.12.2018

По проекта ще бъдат подкрепени две групи лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти:

1. такива, които имат сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалност, различна от специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология (за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение) и които към момента на кандидатстването по проекта продължават обучението си на място, финансирано от друг източник при условията на отменената Наредба № 34 от 2006 г., както и

2. специализанти (лекари и лекари по дентална медицина), които се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info , като се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл) и отново през сайта се подаде заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи.

Информация за критериите за подбор на специализантите, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, условията и начина за кандидатстване, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.

Процедурата за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти за финансиране на обучение по проекта е със срок за кандидатстване до 30.09.2020 г.