Добре дошли в информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

Последни новини


Предстоящи информационни дни по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“

13.01.2020

Екипът за управление на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ организира информационни дни за предоставяне на информация на специализанти - участници в проекта и потенциални кандидати, както и на всички заинтересовани лица, за възможностите за подкрепа на обучението за придобиване на специалност по проекта.

В рамките на информационните дни експерти от Министерство на здравеопазването ще направят представяне на проекта, изпълнението на проектните дейности, разяснения по условията за кандидатстване в отворената процедура за участие в проекта, критериите за подбор на специализанти, отговор на често задавани въпроси.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Чрез него се подкрепя обучението на специализанти по медицински специалности - лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки, чрез заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение. На специализанти без доходи чрез проекта се предоставят стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец.

Информационните дни са открити и ще се проведат на следните дати:

  • 15 януари 2020 г. от 11.00 ч. в Аудитория „Янко Добрев“ /Клиника II-ра хирургия/ в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София
  • 17 януари 2020 г. от 11.00 ч. в Десета аудитория в База 2 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66

Министерство на здравеопазването обявява четвърта процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки), чието обучение може да бъде финансирано по проект „Специализация в здравеопазването“

20.09.2019

С подписано ново допълнително споразумение между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и министъра на здравеопазването, отново е разширена целевата група на проекта, а срокът за неговото изпълнение е удължен до края на 2023 г. Освен лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, за финансиране на специализациите по проекта вече могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки.

В тази връзка е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти с разширените критерии за кандидатстване. Ще бъдат подкрепени лица с придобита професионална квалификация „лекар”, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“. Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info. Критериите за подбор, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, Секция „Документи“, Раздел „Документи за четвърта процедура за подбор на специализанти“.

Специализанти, кандидатствали и неодобрени в предходните процедури за подбор поради срок на обучение, продължаващ извън срока за изпълнение на проекта, предвид удължаването му вече са допустими кандидати и могат да получат финансиране за обучението си.

Разширени критерии за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“

05.02.2019

На 23.11.2018 г. между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и министъра на здравеопазването беше подписано Допълнително споразумение № 1 за изменение в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, с цел разширяване на целевата група за финансиране по проекта и удължаване срока за неговото изпълнение до края на 2020 г.

През м. декември 2018 г. беше обявена трета процедура за подбор на специализанти за финансиране по проекта, като освен обучаващите се по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, по проекта могат да получат финансиране и специализанти, които са продължили обучението си при условията на Наредба № 1 от 22.01.2015 г.

Специализанти, кандидатствали и неодобрени в предходните процедури за подбор, поради срок на обучение продължаващ извън срока за изпълнение на проекта, могат отново да кандидатстват за финансиране.

Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства до 30.09.2020 г. онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info. Критериите за подбор, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.