Разширени критерии за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“

05.02.2019

На 23.11.2018 г. между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и министъра на здравеопазването беше подписано Допълнително споразумение № 1 за изменение в проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, с цел разширяване на целевата група за финансиране по проекта и удължаване срока за неговото изпълнение до края на 2020 г.

През м. декември 2018 г. беше обявена трета процедура за подбор на специализанти за финансиране по проекта, като освен обучаващите се по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, по проекта могат да получат финансиране и специализанти, които са продължили обучението си при условията на Наредба № 1 от 22.01.2015 г.

Специализанти, кандидатствали и неодобрени в предходните процедури за подбор, поради срок на обучение продължаващ извън срока за изпълнение на проекта, могат отново да кандидатстват за финансиране.

Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства до 30.09.2020 г. онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info. Критериите за подбор, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.