Предстоящи информационни дни по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“

13.01.2020

Екипът за управление на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ организира информационни дни за предоставяне на информация на специализанти - участници в проекта и потенциални кандидати, както и на всички заинтересовани лица, за възможностите за подкрепа на обучението за придобиване на специалност по проекта.

В рамките на информационните дни експерти от Министерство на здравеопазването ще направят представяне на проекта, изпълнението на проектните дейности, разяснения по условията за кандидатстване в отворената процедура за участие в проекта, критериите за подбор на специализанти, отговор на често задавани въпроси.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Чрез него се подкрепя обучението на специализанти по медицински специалности - лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки, чрез заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение. На специализанти без доходи чрез проекта се предоставят стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец.

Информационните дни са открити и ще се проведат на следните дати:

  • 15 януари 2020 г. от 11.00 ч. в Аудитория „Янко Добрев“ /Клиника II-ра хирургия/ в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София
  • 17 януари 2020 г. от 11.00 ч. в Десета аудитория в База 2 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66