Добре дошли в информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

Последни новини


При възникнал технически проблем в интернет сайта на проекта, документи за кандидатстване за финансиране на специализацията се подават в Министерство на здравеопазването

30.10.2020

Поради получени сигнали от специализанти за невъзможност за регистрация и създаване на профил на интернет сайта на проекта ви информираме, че при възникнал технически проблем може да разпечатате заявлението за кандидатстване по проекта, да го попълните и заедно с изискуемите документи да го подадете лично или чрез куриер в  Деловоството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.

По проект „Специализация в здравеопазването” вече се заплащат и таксите на специализантите по клинични специалности за практическо обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение

17.09.2020

Във връзка с влязлото в сила изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Обн. ДВ, бр. 54 от 16.06.2020г.) от 01.07.2020г. по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ вече ще се заплащат и таксите на специализантите по клинични специалности за практическо обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение.

По проекта не могат да се поемат уговорените такси за специализантите по Наредба № 1 от 2015г, които се обучават по реда на чл. 13 на наредбата и за обучението е уговорено заплащането на такса (т.е. попадат в обхвата на § 31 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г., обн. ДВ, бр. 54 от 2020г.). Съответно ако за специализант по чл. 13 на наредбата е уговорено задължение да се заплаща такса на базата за обучение (от специализанта, от работодателя му или от друг източник), тази такса не може да бъде изплатена по проекта. Ако такъв специализант провежда обучение в друга (приемаща) база по модул или раздел от учебната програма, който не може да се проведе в основната му база, и за това обучение е уговорена такса, тя ще се заплаща по проекта. Таксата за обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение, не може да бъде по-голяма от 230 лв./мес.

Министерство на здравеопазването обявява пета процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки), чието обучение може да бъде финансирано по проект „Специализация в здравеопазването“

10.04.2020

Министерство на здравеопазването обявява пета процедура за подбор на специализанти за кандидатстване за финансиране по проект „Специализация в здравеопазването“, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Подкрепят се лица с придобита професионална квалификация „лекар”, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“. Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта https://specializanti.mh.government.bg. Критериите за подбор, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, Секция „Документи“, Раздел „Документи за пета процедура за подбор на специализанти“.

В 5-та процедура отпада ограничението специализантите да приключват обучението си за придобиване на специалност не по-късно от 30.11.2023 г. Т.е. обучението им може да продължава извън срока за изпълнение на проекта и е допустимо участниците да са в процес на специализация при неговото приключване.

По проекта се изплащат:

1. предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;

2. стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Специализантите могат да кандидатстват за заплащане по проекта само на такса/и за обучение, или за такса/и за обучение и стипендии, или само за стипендии.

С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране на обучението по проекта. След приключване на финансирането / специализацията, проектът не поставя изискване към специализанта за работа в определено лечебно заведение, в определено населено място, или за определен срок.