Добре дошли в информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

Последни новини


По проект „Специализация в здравеопазването” вече се заплащат и таксите на специализантите по клинични специалности за практическо обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение

17.09.2020

Във връзка с влязлото в сила изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Обн. ДВ, бр. 54 от 16.06.2020г.) от 01.07.2020г. по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ вече ще се заплащат и таксите на специализантите по клинични специалности за практическо обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение.

По проекта не могат да се поемат уговорените такси за специализантите по Наредба № 1 от 2015г, които се обучават по реда на чл. 13 на наредбата и за обучението е уговорено заплащането на такса (т.е. попадат в обхвата на § 31 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г., обн. ДВ, бр. 54 от 2020г.). Съответно ако за специализант по чл. 13 на наредбата е уговорено задължение да се заплаща такса на базата за обучение (от специализанта, от работодателя му или от друг източник), тази такса не може да бъде изплатена по проекта. Ако такъв специализант провежда обучение в друга (приемаща) база по модул или раздел от учебната програма, който не може да се проведе в основната му база, и за това обучение е уговорена такса, тя ще се заплаща по проекта. Таксата за обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение, не може да бъде по-голяма от 230 лв./мес.

Министерство на здравеопазването обявява пета процедура за подбор на специализанти (лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки), чието обучение може да бъде финансирано по проект „Специализация в здравеопазването“

10.04.2020

Министерство на здравеопазването обявява пета процедура за подбор на специализанти за кандидатстване за финансиране по проект „Специализация в здравеопазването“, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Подкрепят се лица с придобита професионална квалификация „лекар”, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“. Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта https://specializanti.mh.government.bg. Критериите за подбор, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, Секция „Документи“, Раздел „Документи за пета процедура за подбор на специализанти“.

В 5-та процедура отпада ограничението специализантите да приключват обучението си за придобиване на специалност не по-късно от 30.11.2023 г. Т.е. обучението им може да продължава извън срока за изпълнение на проекта и е допустимо участниците да са в процес на специализация при неговото приключване.

По проекта се изплащат:

1. предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;

2. стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Специализантите могат да кандидатстват за заплащане по проекта само на такса/и за обучение, или за такса/и за обучение и стипендии, или само за стипендии.

С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране на обучението по проекта. След приключване на финансирането / специализацията, проектът не поставя изискване към специализанта за работа в определено лечебно заведение, в определено населено място, или за определен срок.

Предстоящи информационни дни по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“

13.01.2020

Екипът за управление на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ организира информационни дни за предоставяне на информация на специализанти - участници в проекта и потенциални кандидати, както и на всички заинтересовани лица, за възможностите за подкрепа на обучението за придобиване на специалност по проекта.

В рамките на информационните дни експерти от Министерство на здравеопазването ще направят представяне на проекта, изпълнението на проектните дейности, разяснения по условията за кандидатстване в отворената процедура за участие в проекта, критериите за подбор на специализанти, отговор на често задавани въпроси.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Чрез него се подкрепя обучението на специализанти по медицински специалности - лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки, чрез заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение. На специализанти без доходи чрез проекта се предоставят стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец.

Информационните дни са открити и ще се проведат на следните дати:

  • 15 януари 2020 г. от 11.00 ч. в Аудитория „Янко Добрев“ /Клиника II-ра хирургия/ в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София
  • 17 януари 2020 г. от 11.00 ч. в Десета аудитория в База 2 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66