Одобрени за финансиране специализанти

20.01.2017

Във връзка с приключила процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” със срок за кандидатстване до 17.01.2017 г. Ви информираме, че по-долу е представено извършеното класиране на одобрените за финансиране по проекта кандидати, както и списък на неодобрени в настоящата процедура кандидати.

Одобрените за финансиране специализанти следва да попълнят и подпишат в шест екземпляра петстранния договор (два екземпляра за Министерството на здравеопазването и по един за останалите страни по договора) и декларациите по Приложения № 1 и № 2 към договора.

В срок до 31 януари 2017 г. одобрените за финансиране специализанти следва да представят в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 за подпис от министъра на здравеопазването договора, подписан от специализанта, от ръководителя на висшето училище, от ръководителя на лечебното или здравното заведение и от ръководителя на специализанта – страни по договора, както и декларациите по приложения № 1 и № 2 към договора съответно (декларация по приложение № 1 – от всички специализанти, декларация по приложение № 2 – от специализантите, които ще получават и стипендия по проекта).

При отказ от сключване на договор от страна на специализант, който е класиран за участие в проекта, същият следва да информира писмено Министерството на здравеопазването до 27 януари 2017 г. за това.

 

Списък на одобрени за финансиране кандидати

Списък на неодобрени в настоящата процедура кандидати